System Internetowej Rekrutacji

logo
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Internetowa rekrutacja kandydatów (IRK)
... proszę czekać
...
...
001_05.gif {{bladE}}
Czyść komunikaty
001_57.gif Rejestracja
Wybór rekrutacji

Uwaga, rejestracja w Systemie IRK nie jest w tej chwili aktywna

proszę wybrać rekrutację

irk.label.email.ostrzezenie
{{emailLoginKandydataErrorLabel}}
{{powtorzonyEmailLoginKandydataErrorLabel}}
Niepoprawny numer PESEL
PESEL pełni bardzo ważną rolę w systemie IRK. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że jest poprawny.

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
hasło powinno mieć minimum 6 znaków !
hasło jest różne od powtórzonego hasła !
jcaptcha.do
Dotyczy legitymacji doktoranta
Chcę legitymację:
Uzupełnij rodzaj zdawanej matury
Rodzaj matury:

proszę zaznaczyć rekrutację albo skonfigurować rodzaje matur

Uzupełnij podstawowe dane osobowe
Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
{{userForm.dataUrodzeniaErrorLabel}}
Płeć:
Telefony kontaktowe: Telefony ułatwią szybki kontakt z kandydatem, upewnij się że wprowadzone numery są poprawne
Przy telefonie stacjonarnym podajemy kod kierunkowy, w przypadku telefonów zagranicznych również kod kierunkowy kraju.
Nie wybrano obywatelstwa
Jestem cudzoziemcem
Jestem
Jeśli spełniasz któryś z warunków wymienionych poniżej, zaznacz go zasady rekrutowania cudzoziemców :
Wybierz ścieżkę:


Informacje o cudzoziemstwie
Zaznacz odpowiednią opcję:

Format poprawnej daty to: DD-MM-RRRR
Na podstawie:
Jako:
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA – Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.
 • posiadacze ważnej Karty Polaka
Deklaracja

Informacja RODO:

Akademia Muzyczna informuje, iż :

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, email: ado@am.katowice.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e–mail: iod_abi@am.katowice.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na studia, w tym informowania drogą pocztową, e-mail lub telefonicznie o wszelkich decyzjach dot. rekrutacji.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów wykonawczych do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów.
 5. Twoje dane osobowe możemy przekazywać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Akademią – jeżeli będzie to konieczne do realizacji celów postępowania rekrutacyjnego, na podstawie stosownej umowy.
 6. Twoje dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacji będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji na studia.
 7. Masz prawo do:
  1. żądania od administratora, czyli Akademii dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie traktowane jako rezygnacja z rekrutacji.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia. W przypadku nie podania danych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 9. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Proszę zaznaczyć opcję Wyrażam zgodę aby przystąpić do procesu rekrutacji internetowej

Simple Invest © Wszelkie prawa zastrzeżone 2005 - 2024 |irk_webclient#2016.1.3744#1.8.511#20221115_131342|